Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Quy chế - Quy định

Các Quy chế - Quy định

Đăng ngày: 19-10-16

1. Quy chế đào tạo tín chỉ 43.

2. Quy chế đào tạo liên thông VLVH 36.

3. Quy định xử lý sinh viên vi phạm Quy chế thi trong trường.

4. Quy định thu học phí sinh viên chính quy ngoài sư phạm năm 2016 - 2017.

5. Quy định về đề thi các học phần môn chung từ năm 2016.

6. Quy định sửa đổi về Khóa luận tốt nghiệp.

7. Quy định thời gian của các tiết học.

8. Tổ chức dạy học bộ môn Giáo dục thể chất từ năm 2016.

9. Quy định số 1166/ĐHSG-ĐT về xét công nhận tốt nghiệp trình độ Đại học, cao đẳng đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

10. Quy định số 736/ĐHSG-ĐT về thời gian tối đa học tại trường.

11. Quy định số 147/ĐHSG-ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo hệ Đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ.

12. Quy định xét Công nhận tốt nghiệp từ năm 2017.