Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Nhân sự

Nhân sự

Đăng ngày: 19-10-16

STT Mã CB Họ Tên CB - GV - NV Email
1 10154 Trương Phúc Tuấn  Anh tptanh@sgu.edu.vn
2 10134 Nguyễn Lương Thái  Bình nltbinh@sgu.edu.vn
3 10135 Trần Thanh  Bình tranthanhbinh@sgu.edu.vn
4 11204 Lương Thị Hồng Cẩm lthcam@sgu.edu.vn
5 10874 Phan Hoàng Chơn phchon@sgu.edu.vn
6 10902 Thái Doãn Chương tdchuong@sgu.edu.vn
7 10932 Đỗ Thị Diên dtdien@sgu.edu.vn
8 10985 Phan Tất Hiển hienphantat18@gmail.com
9 11053 Trần Chí Hiếu tchieu@sgu.edu.vn
10 10873 Phan Trung Hiếu pthieu@sgu.edu.vn
11 10934 Trương Hoàng Huy thhuy@sgu.edu.vn
12 10144 Nguyễn Thị Vân Khánh ntvkhanh@sgu.edu.vn
13 10145 Trần Sơn  Lâm tslam@sgu.edu.vn
14 10904 Nguyễn Thị Thanh Lan nguyenttlan@sgu.edu.vn
15 11202 Phạm Sỹ Nam psnam@sgu.edu.vn
16 10935 Lê Thị Tuyết Ngọc lttngoc@sgu.edu.vn
17 10986 Chế Thị Kim Phụng ctkphung@sgu.edu.vn
18 10987 Nguyễn Ái Quốc naquoc@sgu.edu.vn
19 10903 Lê Thái Sơn ltson@sgu.edu.vn
20 10131 Bùi Đình  Thắng bdthang@sgu.edu.vn
21 10898 Hoàng Đức Thắng hdthang@sgu.edu.vn
22 11006 Thái Trần Phương Thảo ttpthao@sgu.edu.vn
23 11052 Tạ Hoàng Thiện ththien@sgu.edu.vn
24 10149 Trần Thị Thanh  Thủy tttthuy@sgu.edu.vn
25 10825 Huỳnh Thị Ngọc Trân htntran@sgu.edu.vn
26 10826 Lê Minh Triết lmtriet@sgu.edu.vn
27 11051 Phan Đức Tuấn tuanphan@sgu.edu.vn
28 11107 Lê Minh Tuấn lmtuan@sgu.edu.vn
29 10510 Hoa Ánh Tường hatuong@sgu.edu.vn
30 10936 Hồ Hoàng Yến hhyen@sgu.edu.vn
31 11072 Tạ Quang Sơn taquangson1@gmail.com
32 11313 Nguyễn Thị Quỳnh Như quynhnhu15111982@gmail.com